นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์และลูกค้าของ HR Products & Services

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้นำมาปรับใช้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้แก่เรา หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกจัดเก็บผ่านการใช้งานเว็บไซต์ HR Products & Services ("https://expth.hrnote.asia") ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด (Reeracoen Tech Co.,Ltd) ("https://www.abroaders.jp")


คำจำกัดความ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งนโยบายนี้

"ลูกค้า" หมายถึง บริษัทหรือองค์กรใดๆ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะโพสต์หรืออัพโหลด Content ของตนในเว็บไซต์ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ (Terms and Conditions of Use) แยกต่างหากจากนโยบายนี้

"Content (เนื้อหาสาระ)" หมายถึงแต่ละรายการของ Content (ยกตัวอย่างเช่น บทความ เอกสาร ข้อความ งานเขียน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ แง่คิด รูปภาพ การเชื่อมต่อ (links) รูปถ่าย ภาพพิมพ์ (graphics) วิดีโอ แอนิเมชัน หรือแฟ้มข้อมูล) ซึ่งถูกอัพโหลดหรือโพสต์ หรือถูกถ่ายทอดโดยประการอื่นใดโดยลูกค้าสู่เว็บไซต์

"ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน (Registered User)" หมายถึงบุคคล คณะบุคคล บริษัทหรือองค์กรใดที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (free Registered User registration) จนเสร็จสมบูรณ์ และสามารถสร้างชื่อผู้ใช้เว็บไซต์ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำเร็จ

"บริการ" หมายถึงบริการทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนที่ให้บริการโดย บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด (Reeracoen Tech Co.,Ltd) ภายใต้ชื่อ "HR Products & Services" (หรือหากชื่อดังกล่าวหรือ Content ของบริการดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด ก็ให้หมายความถึงบริการที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น)


 • 1) คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเรา

  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด ("เรา") เราประมวลผล (จัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล) ของปัจเจกชนซึ่งเป็น Ambassador ผู้ใช้เว็บไซต์ (User) และบุคคลอื่นๆ บนรีราโคเอ็น เทค ซึ่งกฏเกณฑ์ดังกล่าวถูกนำมาปรับใช้ (ต่อไปโดยตลอดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เรียกว่า "ท่าน") ตามกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายว่าเรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 • 2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกจัดเก็บ

  เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างล่างนี้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้ และประมวลผลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • [ลูกค้า]
   • ชื่อเต็ม
   • ชื่อบริษัทและที่อยู่
   • ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของบุคคลที่ติดต่อได้ (Contact Person)
   • ข้อมูลในการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมลแอดเดรส)
   • ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท (ประเภทอุตสาหกรรม ธุรกิจ สถานที่ตั้งของบริษัท จำนวนพนักงาน เป็นต้น)
   • ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
   • ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ที่ลูกค้าจะให้หรือจัดส่งให้ในเว็บไซต์ของเรา

   เราอาจจัดเก็บคุกกี้ส์ (Cookies) และรหัสระบุตัวตน (Identifiers) อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน บันทึกข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ (Access Logs) ประวัติการค้นหาและเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ (Referrers) และหมายเลขอ้างอิงที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เนต (IP Address) ของอุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

   สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ประวัติการค้นหา (Search History) การคลิกเพื่อสั่งการหรือเลือกรายการที่ต้องการตามรายการที่ปรากฏในเมนู (Clicked On) ข้อมูลล่าสุดของปริมาณการเข้าถึงหรือระยะเวลาที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา กิจกรรมในช่วงเวลาสื่อสาร (Session Activity) ชนิดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารในอินเตอร์เนต (Browser Type) ระบบปฏิบัติการ (OS) ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (Device Type) รหัสประจำตัวของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (MAC Address) และกิจกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์

  • [ผู้ใช้เว็บไซต์]
   • ชื่อ-นามสกุล
   • ข้อมูลในการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์และอีเมลแอดเดรส)
   • ชื่อของสถานที่ทำงาน
   • ตำแหน่งของผู้ใช้เว็บไซต์ในสถานที่ทำงาน
   • ประเภทอุตสาหกรรมของสถานที่ทำงาน
   • ขนาดของสถานที่ทำงาน
   • ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ที่ผู้ใช้เว็บไซต์จะให้หรือจัดส่งให้ในเว็บไซต์ของเรา

   เราอาจจัดเก็บคุกกี้ส์ (Cookies) และรหัสบ่งชี้ระบุตัวตน (Identifiers) อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน บันทึกข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ (Access Logs) ประวัติการค้นหาและเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ (Referrers) และหมายเลขอ้างอิงที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เนต (IP Address) ของอุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

   สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ประวัติการค้นหา การคลิกเพื่อสั่งการหรือเลือกรายการที่ต้องการตามรายการที่ปรากฏในเมนู (Clicked On) ข้อมูลล่าสุดของปริมาณการเข้าถึงหรือระยะเวลาที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา กิจกรรมในช่วงเวลาสื่อสาร (Session Activity) ชนิดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารในอินเตอร์เนต (Browser Type) ระบบปฏิบัติการ (OS) ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (Device Type) รหัสประจำตัวของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (MAC Address) และกิจกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์

 • 3) วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

  เราจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • [ลูกค้า]
   • เพื่อการสื่อสาร การหารือด้านธุรกิจ การสรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอันจำเป็นในการทำธุรกิจระหว่างเรากับท่าน หรือบริษัทของท่าน
   • เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา
   • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความเหมาะสมด้านฐานะทางการเงินของท่านและการตัดสินใจให้สินเชื่อ เมื่อเราผูกพันตนในการทำธุรกรรมต่างๆ กับท่าน
   • เพื่อสรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ที่เราจะทำกับบริษัทของท่าน
   • เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น Content ที่ท่านได้โพสต์ (Posted Content) ในเว็บไซต์ของเรา
   • เพื่อดำเนินกระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ
   • เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานภาครัฐ
   • เพื่อดำเนินกระบวนการและการสื่อสารต่างๆ ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ
  • [ผู้ใช้เว็บไซต์]
   • เพื่อให้ Content และข้อมูลสารสนเทศตามที่ท่านร้องขอ
   • เพื่อติดต่อกับท่านในการให้บริการต่างๆ ของเราแก่ท่าน
   • เพื่อให้บริการต่างๆ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของเราแก่ท่าน
   • เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมด้านการตลาด และการเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการอื่นใดของบริษัทของเรา
  • [วัตถุประสงค์ทั่วไป]
   • เพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการให้บริการของเรา
   • เพื่อแจ้งข้อมูลสารสนเทศหรือการแจ้งเตือนใดๆ แก่ท่าน เกี่ยวกับบริการของเราซึ่งท่านใช้อยู่ รวมทั้งบริการอื่นใดของบริษัทของเรา
   • เพื่อจัดการกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งนโยบาย (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") เกี่ยวกับธุรกิจของเรา
   • เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการฉ้อฉลหรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น
   • เพื่อปรับปรุงการให้บริการและระบบรักษาความปลอดภัยของเราแก่ผู้ใช้เว็บไซต์อย่างเหมาะสมที่สุด โดยการแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา
   • เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแก่ท่าน
   • เพื่อภารกิจและการตอบสนองอื่นใดที่บังเอิญเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น
   • เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของท่านเพื่อการให้บริการของเรา
   • เพื่อการได้มา การขายกิจการ และการปฏิรูปองค์กรอื่นใด เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้
   • เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานภาครัฐ
   • เพื่อดำเนินกระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ
   • เพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อวิจัยจำนวนผู้ใช้เว็บไซต์และความหนาแน่นของการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อปรับปรุงบริการต่างๆ ของเรา
 • 4) หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผล

  หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้

  • เมื่อการประมวลผลมีความจำเป็นต้องกระทำเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ตามมาตรา 24(3) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อการประมวลผลมีความจำเป็นต้องกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 24(5) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อการประมวลผลมีความจำเป็นต้องกระทำเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา ตามมาตรา 24(6) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อเราได้รับการให้ความยินยอมอย่างชัดเจนจากท่านล่วงหน้า ตามมาตรา 19 และมาตรา 26 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากตัวท่านหรือโดยอ้อมผ่านทางบุคคลที่สาม เช่นบุคคลที่สามซึ่งระบุไว้ข้างใต้นี้

  • บริษัทของท่าน
  • บุคคลอ้างอิงของท่าน
 • 6) ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เพื่อการได้มาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาโดยเฉพาะเจาะจงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกตัดสินใจโดยการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ในการได้มาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคล และความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือธุรกิจ

  เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลได้สิ้นสุดลงหรือการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป (ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง) เราจะทำลายหรือลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของเรา

 • 7) การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • 7.1 เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งระบุไว้ข้างใต้นี้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แถลงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยการให้ความยินยอมของท่านแก่เราเพื่อการจัดเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านได้ตกลงด้วยเช่นกันว่า เราสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

   • กลุ่มบริษัทของเรา ซึ่งรวมถึง NEO CAREER Co.,LTD. (neo-career.co.jp)
   • รัฐบาล และหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือองค์กรใดๆ ซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
   • ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วง (รวมถึงผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น)
   • ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
      *ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์เท่าที่จำเป็น เพื่อโพสต์ Content บนเว็บไซต์
   • ลูกค้า (เพื่อผู้ใช้เว็บไซต์แต่ละรายซึ่งขอดาวน์โหลด Content ที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า)
  • 7.2 เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบซึ่งตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย และผลของการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังประเทศที่สามนอกราชอาณาจักรไทยในบางกรณี ตามรายชื่อประเทศซึ่งระบุไว้ข้างใต้นี้ ที่ซึ่งกลุ่มบริษัทของเราหรือบุคคลที่สามซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น มีสำนักงานตั้งอยู่ โปรดสังเกตด้วยว่าในต่างประเทศดังกล่าวนั้น อาจไม่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

   • ญี่ปุ่น
   • สิงคโปร์
   • มาเลเซีย
   • ไต้หวัน
   • ฟิลิปปินส์
   • เวียดนาม
   • อินโดนีเซีย

  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งปรากฏอยู่ใน Content บนเว็บไซต์ อาจถูกเข้าถึงได้จากทุกประเทศทั่วโลก

  ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการป้องกันที่เหมาะสม โดยการบังคับใช้กฏหมายต่อผู้รับโอนข้อมูลตามจุดประสงค์ของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล รวมทั้งใช้บังคับกฎเกณฑ์ ในการผูกมัดองค์กรหรือสัญญาประมวลผลข้อมูล (Binding Corporate Rules or Data Processing Agreement) (หากมีหรือในกรณีใดกรณีหนึ่ง) ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่ประเทศซึ่งข้อมูลได้ถูกโอนไป มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ตามที่ได้กำหนดไว้โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Committee) หรือในกรณียกเว้นตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 28 ย่อหน้าที่ 1 เช่นเราได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่ หากท่านต้องการที่จะได้รับสำเนาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวนี้ โปรดสอบถามโดยใช้รายละเอียดในการติดต่อซึ่งได้ระบุไว้ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • 8) สิทธิ์ของท่าน

  ท่านมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราได้รับมาและประมวลผล

  • ยกเลิกการให้ความยินยอม : ท่านมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความยินยอมของท่านซึ่งได้ให้แก่เราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล : ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวสารที่จำเป็นต่างๆ จากเราเกี่ยวกับกิจกรรมในการประมวลผลข้อมูลของเรา ซึ่งเกี่ยวกับตัวท่าน
  • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านได้รับการประมวลผลแล้วหรือไม่ และหากได้รับการประมวลผลแล้ว ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขให้ถูกต้องหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่าน โดยไม่ชักช้าเกินสมควร และมีสิทธิ์ที่จะให้เราทำข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ของท่านให้สมบูรณ์ และหากเงื่อนไขบางอย่างเป็นที่พอใจ ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยไม่ชักช้าเกินสมควร
  • การกำหนดขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : หากเงื่อนไขบางอย่างเป็นที่พอใจ ท่านจะมีสิทธิ์ที่จะให้เรากำหนดขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน
  • ปฏิเสธการจัดเก็บ ใช้ และประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : หากเงื่อนไขบางอย่างเป็นที่พอใจ ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน
  • ความสามารถในการควบคุม แบ่งปัน และเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล : หากเงื่อนไขบางอย่างเป็นที่พอใจ ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน ใช้กันโดยทั่วไป และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (Structured, commonly used and machine-readable format) และมีสิทธิ์ที่จะโอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยไม่มีการขัดขวางจากเรา
  • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน : หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราจัดเก็บหรือประมวลผลผิดหรือไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน

  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กรุณาสอบถามโดยใช้รายละเอียดในการติดต่อตามที่ระบุไว้ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • 9) มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

  เราได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามมาตรฐานมาตรการด้านเทคนิคและมาตรฐานมาตรการด้านองค์กร และเป็นไปตามกฎและเกณฑ์ซึ่งได้ประกาศใช้หรือจะได้ประกาศใช้เป็นครั้งคราวไป โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ความเสียหาย การเข้าถึงและการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผย นอกเหนือวัตถุประสงค์ซึ่งได้แถลงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • 10) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราจะติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากจำเป็น เมื่อเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในสาระสำคัญหรือจำเป็น

 • 11) รายละเอียดในการติดต่อ

  สำหรับคำถามหรือการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อบริษัทตามรายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

  เอื้อมพร วรรณยิ่ง
  บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด

  [ที่อยู่]
  801 ชั้น 8 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
  [จดหมายอิเล็กทรอนิกส์]
  management@abroaders.jp
  [โทรศัพท์]
  (+66)02-253-9800