ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์

 • ข้อ 1 การบังคับใช้
  • 1. วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ก็เพื่อบัญญัติข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัทและผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในเอกสารนี้) โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกนำมาใช้กับความสัมพันธ์ในทุกๆ ด้านระหว่างท่านและบริษัทเกี่ยวกับบริการ

  • 2. กฎเกณฑ์ใดๆ ในการใช้บริการซึ่งได้โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ("กฏ") ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  • 3. หากมีการขัดกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กับกฎหรือรายละเอียดของบริการ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรณีดังกล่าวให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มาใช้บังคับ

 • ข้อ 2 คำจำกัดความ

  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้คำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

  • (1) "สัญญาให้บริการ" ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แต่หมายความรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการที่จะได้มีการลงนามระหว่างบริษัทและผู้ใช้เว็บไซต์

  • (2) "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิในการใช้ประโยชน์ สิทธิในการออกแบบ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (รวมทั้งสิทธิในการได้มาหรือการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิดังกล่าว)

  • (3) "ลูกค้า" หมายถึง บริษัทหรือองค์กรใดๆ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะโพสต์หรืออัพโหลด Content ของตนในเว็บไซต์ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการลูกค้า (Client Terms of Service) แยกต่างหากจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  • (4) "บริษัท" หมายถึง บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด

  • (5) "Content ที่ได้โพสต์ (Posted Content)" หมายถึง แต่ละรายการของเนื้อหาของ Content (ยกตัวอย่างเช่น เอกสาร ข้อความ งานเขียน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ แง่คิด รูปภาพ การเชื่อมต่อ (links) รูปถ่าย ภาพพิมพ์ (graphics) วิดีโอ แอนิเมชัน หรือแฟ้มข้อมูล) ซึ่งถูกอัพโหลดหรือโพสต์ หรือถูกถ่ายทอดโดยประการอื่นใด โดยผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน (Registered User) สู่เว็บไซต์

  • (6) "เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ซึ่งอาจถูกดำเนินการโดยบริษัทเป็นครั้งคราว ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีโดเมนเนม (Domain Name) ชื่อว่า https://expth.hrnote.asia (หรือหากโดเมนเนมของเว็บไซต์ดังกล่าวหรือ Content ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด ก็ให้หมายความถึงเว็บไซต์ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น)

  • (7) "ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน (Registered User)" หมายถึง บุคคล คณะบุคคล บริษัทหรือองค์กรใดที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้ เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (free Registered User registration) จนเสร็จสมบูรณ์ และสามารถสร้างชื่อผู้ใช้เว็บไซต์ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำเร็จ

  • (8) "บริการ" หมายถึง บริการทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนที่ให้บริการโดยบริษัท ภายใต้ชื่อ "HR Products & Services" (หรือหากชื่อหรือ Content ของบริการดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด ก็ให้หมายความถึงบริการที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น)

  • (9) "บริการของลูกค้า" หมายถึง บริการต่างๆ ที่ลูกค้าให้แก่ลูกค้าของตน

 • ข้อ 3 การลงทะเบียน
  • 1. บุคคลใดที่ต้องการจะใช้บริการนี้ (เรียกว่า ผู้สนใจสมัคร) ต้องทำการลงทะเบียนใช้บริการโดยยินยอมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดใน "ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน") เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  • 2. บริษัทมีสิทธ์ในการตัดสินใจว่า "ผู้สนใจสมัคร" มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ "ผู้สมัคร" ที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือไม่ หากมีคุณสมบัติตรงตามกำหรด บริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้สมัครทราบ และผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ ให้เสร็จสมบูรณ์

  • 3. เมื่อผู้สมัครทำลงทะเบียนเสร็จสิ้นตามข้อกำหนดดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะถือว่าสัญญาบริการระหว่าง บริษัท และ ผู้ใช้ ว่าด้วยการใช้บริการ มีผลบังคับใช้ทันทีตามข้อกำหนดและเงื่อนใขนี้

   • (i) ข้อมูลในการลงทะเบียนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ส่งให้แก่บริษัทโดยผู้สมัคร ถูกพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือถูกละเลย

   • (ii) ผู้สมัครไม่ได้มีตัวตนหรือไม่มีการใช้งาน

   • (iii) ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ ผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์หรือช่วยเหลือ ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้สมัคร

   • (iv) ผู้สมัครได้ถูกตัดสินโดยบริษัทว่า (i) ได้ก่อตั้งองค์กรกลุ่มอาชญากรรม หรือเป็นสมาชิกองค์กรกลุ่มอาชญากรรม พลังต่อต้านสังคม หรือ บุคคลหรือองค์กรในลักษณะเดียวกัน (“พลังต่อต้านสังคม”) (ii) มีปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในพลังต่อต้านสังคมหรือ (iii) ช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการดำรงไว้ ดำเนินการ หรือบริหารจัดการพลังต่อต้านสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือโดยวิธีการอื่นใด

   • (v) ผู้สมัครได้ถูกตัดสินโดยบริษัทว่ากระทำการฝ่าฝืนสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนร่วมกับฝ่ายที่ผิดสัญญา

   • (vi) ผู้สมัครได้รับความเดือดร้อนตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 8

   • (vii) นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น บริษัทจะถือว่าการลงทะเบียนไม่เหมาะสม หรือ

   • (viii) ผู้สมัครปฏิเสธหรือไม่สามารถให้ความยินยอมแก่บริษัทในการจัดเก็บ ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

  • 4. ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะแจ้งให้บริษัททราบถึงรายการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ตามวิธีการที่ได้กำหนดโดยบริษัทในทันทีที่ข้อมูลในการลงทะเบียนมีความเปลี่ยนแปลง

 • ข้อ 4 การบริหารจัดการรหัสผ่านและการระบุตัวตนผู้ใช้เว็บไซต์
  • 1. ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบการเก็บรักษาและดำรงไว้ซึ่งรหัสผ่าน และการระบุตัวตนผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้บริการด้วยวิธีการที่เหมาะสม และไม่ให้บุคคลที่สามใช้ ให้ โอน เปลี่ยนชื่อ ขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยวิธีอื่นใด ซึ่งรหัสผ่านและการระบุตัวตนผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

  • 2. ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน จะต้องรับผิดต่อความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม การใช้ในทางที่ผิด หรือการใช้รหัสผ่าน หรือการระบุตัวตนผู้ใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์ ที่ได้ลงทะเบียนโดยบุคคลที่สาม โดยบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากกรณีดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • ข้อ 5 การกระทำที่ต้องห้าม

  ในการใช้บริการต่างๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หรือกระทำการใดๆ ซึ่งบริษัทได้ตัดสินว่าอยู่ในข่ายของการกระทำดังต่อไปนี้

  • (1) การกระทำซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือการกระทำซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่มีความผิดทางอาญา

  • (2) การกระทำซึ่งเป็นการฉ้อโกงหรือคุกคามบริษัท ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนหรือบุคคลที่สามอื่น

  • (3) การกระทำซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

  • (4) การกระทำซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ สิทธิในภาพเหมือน สิทธิในความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง หรือสิทธิอื่นใด หรือผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนหรือบุคคลที่สามอื่น

  • (5) การกระทำเพื่อถ่ายทอดอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ผ่านบริการ ให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน หรือการถ่ายทอดใดๆ ที่บริษัทตัดสินว่ารวมอยู่ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้

   • Content ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือโหดร้ายอย่างมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้
   • ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นใด
   • Content ซึ่งทำลายชื่อเสียงหรือเครดิตของบริษัท ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลที่สาม
   • Content ที่หยาบคายอย่างมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้
   • Content ที่กระตุ้นให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
   • Content ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการฆ่าตัวตายหรือการทำให้ตนเองพิการหรือเสียโฉม
   • Content ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการใช้ยาในทางที่ผิด
   • Content ซึ่งต่อต้านสังคม
   • Content ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกระจายข้อมูล เช่นจดหมายลูกโซ่
   • Content ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจแก่บุคคลที่สาม
   • Content เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบโต้บุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคยเรื่องการต่อต้านทางเพศ

  • (6) การกระทำซึ่งสร้างภาระแก่เน็ตเวิร์กหรือระบบการให้บริการเป็นอย่างมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้

  • (7) การกระทำซึ่งคุกคามว่าจะขัดจังหวะการดำเนินการให้บริการ

  • (8) การกระทำที่เป็นการเข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงระบบหรือเน็ตเวิร์กของการให้บริการอย่างไม่เหมาะสม

  • (9) การกระทำที่ปลอมเป็นบุคคลที่ 3

  • (10) การกระทำที่ใช้การระบุตัวตนหรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการอื่น

  • (11) การกระทำซึ่งเป็นการหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การชักชวน หรือการทำการตลาด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท

  • (12) การกระทำเพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่น

  • (13) การกระทำที่ก่อให้เกิดการเสียเปรียบ ความเสียหาย หรือความรู้สึกไม่สบายใจ แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามอื่น

  • (14) การกระทำซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎ

  • (15) การกระทำซึ่งเป็นการให้ผลประโยชน์แก่พลังต่อต้านสังคม

  • (16) การกระทำซึ่งตั้งใจให้เป็นการตอบโต้บุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคยเรื่องการต่อต้านทางเพศ

  • (17) การกระทำที่นำมาหรือสนับสนุนการกระทำ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายการก่อนหน้านี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ

  • (18) การกระทำอื่นๆ ซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

 • ข้อ 6 การแก้ไขและลบ Content ที่ได้โพสต์

  ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะต้องตกลงว่าบริษัทสามารถดูแล Content ซึ่งได้โพสต์ของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน ด้วยดุลยพินิจและการตัดสินใจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ดังนี้

  • (1) บริษัทตรวจสอบเนื้อหาของ Content ที่ได้โพสต์ดังกล่าว

  • (2) บริษัทตัดสินใจที่จะโพสต์หรือไม่โพสต์ Content ที่ได้โพสต์ดังกล่าวบนเว็บไซต์

  • (3) บริษัทแก้ไข Content ที่ได้โพสต์ดังกล่าว ตามเหตุผลที่จำเป็นและเหมาะสม และโพสต์บนเว็บไซต์ หรือ

  • (4) บริษัทแก้ไขและลบ Content ที่ได้โพสต์ดังกล่าว หลังจากที่ได้โพสต์บนเว็บไซต์

 • ข้อ 7 การหยุดให้บริการชั่วคราว
  • 1. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการชั่วคราวหรือระงับการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง หรือได้รับการอนุมัติจากผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ในกรณีที่

   • (i) มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการเป็นกรณีเร่งด่วน

   • (ii) สายคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารถูกทำให้ยุ่งเหยิงสืบเนื่องจากอุบัติเหตุ

   • (iii) บริษัทกลายเป็นผู้ไม่สามารถให้บริการได้ในเวลาต่อมาสืบเนื่องจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ไฟไหม้ พายุ และความเสียหายจากน้ำท่วม ไฟดับ และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ

   • (iv) บริษัทตัดสินใจว่าการหยุดให้บริการชั่วคราวหรือการระงับการให้บริการ มีความจำเป็นต้องกระทำเพื่อเหตุผลอื่น

  • 2. บริษัทจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน จากการที่บริษัทใช้มาตรการใดๆ ตามข้อ 7 นี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • ข้อ 8 ความเป็นเจ้าของสิทธิ์
  • 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์และการให้บริการ ได้ถูกสงวนไว้อย่างชัดแจ้งโดยบริษัทหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบริษัท ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีความหมายว่าเป็นการให้สิทธิ์ตามใบอนุญาตแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน ซึ่งบรรดาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งบริษัทหรือผู้ให้อนุญาตของบริษัทเป็นเจ้าของ

  • 2. ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนแสดงและขอรับรองต่อบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ว่า ตนมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะโพสต์หรือถ่ายทอด Content ที่ได้โพสต์ และ Content ที่ได้โพสต์ดังกล่าว ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

  • 3. ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนได้ให้สิทธิ์ในใบอนุญาตที่ใช้ได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และสามารถอนุญาตช่วงและโอนได้ ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ จัดทำ แสดง และสร้างอนุพันธ์ของ Content ที่ได้โพสต์ให้แก่บริษัท นอกจากนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน ได้ให้สิทธิ์ในใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ จัดทำ แสดง และสร้างอนุพันธ์ของ Content ที่ได้โพสต์หรือถ่ายทอดโดยประการอื่นใดในการใช้บริการของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน แก่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนอื่น

  • 4. ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิ์ทางศีลธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใดผู้สืบสิทธิ์ตามใบอนุญาตจากบริษัทหรือผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว

 • ข้อ 9 การยกเลิกการลงทะเบียน
  • 1. บริษัทอาจลบ Content ที่ได้โพสต์ หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว ยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนตามที่เป็นอยู่ หรือบอกเลิกสัญญาให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือมีคำสั่งล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

   • (i) ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน ไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

   • (ii) ข้อมูลในการลงทะเบียนได้ถูกพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

   • (iii) ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน มีพฤติกรรมเข้าข่ายที่บริษัทจะสงวนสิทธิ์ในการรับจดทะเบียน ตามข้อ 3.3 หรือ

   • (iv) นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น หากบริษัทตัดสินใจว่าเป็นการไม่สมควรที่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะใช้บริการ หรือดำรงไว้ซึ่งการจดทะเบียนในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน หรือปล่อยให้สัญญาให้บริการยังคงมีผลใช้บังคับ

  • 2. หากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเกิดขึ้น จำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนเป็นหนี้บริษัทอยู่ หากมี จะถูกเรียกให้มีการชำระโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะต้องชำระเงินดังกล่าว คืนให้แก่บริษัทเต็มตามจำนวนโดยทันที

  • 3. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน สืบเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ โดยบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อนี้

 • ข้อ 10 การถอนตัว
  • 1. ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน อาจถอนตัวจากการใช้บริการและยกเลิกการลงทะเบียนของตนในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน โดยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงบริษัทตามวิธีการซึ่งได้กำหนดโดยบริษัท

  • 2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูลในการลงทะเบียน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนต่อไป หลังจากการถอนตัว

 • ข้อ 11 การเปลี่ยนแปลงและการบอกเลิกการให้บริการ
  • 1. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือบอกเลิกการให้บริการ ตามดุลยพินิจและการตัดสินใจของบริษัทแต่เพียงลำพัง ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับความตั้งใจของบริษัทที่จะบอกเลิกการให้บริการ

  • 2. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อนี้

 • ข้อ 12 การปฏิเสธความรับผิดชอบและการสละสิทธิ์ในการรับรอง
  • 1. บริษัทมิได้แสดงหรือรับรองด้วยประการใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการให้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแสดงหรือการรับรอง (i) ความเหมาะสมหรือคู่ควรเพื่อวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะซึ่งได้พิจารณาไตร่ตรองโดยผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน (ii) ว่าการให้บริการมีการปฏิบัติหน้าที่ที่คาดหมาย มูลค่าทางการค้า ความถูกต้อง หรือ ความเป็นประโยชน์ (iii) ว่าการใช้บริการของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่นำมาปรับใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน หรือกฎเกณฑ์ภายในซึ่งได้กำหนดโดยองค์กรด้านอุตสาหกรรมและ (iv) ว่าการให้บริการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือไม่มีข้อบกพร่อง)

  • 2. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน สืบเนื่องจากการให้บริการที่ไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ การระงับการให้บริการชั่วคราว การบอกเลิกการให้บริการ การไม่สามารถจัดหาบริการให้ได้ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการให้บริการโดยบริษัท การยกเลิก ข้อความหรือข้อมูลสารสนเทศซึ่งถ่ายทอดโดยผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนในการให้บริการสูญหาย การลบการลงทะเบียนของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนสูญหาย หรือการไม่สามารถทำงานได้ของ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ผ่านการใช้งานบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการโดยประการอื่นใด (“ความเสียหาย”) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  • 3. บริษัทจะไม่รับผิดในการจ่ายจำนวนเงินใดๆ ที่เกินกว่าค่าตอบแทนที่ได้จ่ายโดยผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนให้แก่บริษัท (หากมี) สำหรับระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้า เกี่ยวเนื่องกับความเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนเกี่ยวเนื่องกับบริษัทไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด บริษัทจะไม่รับผิดต่อค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม ค่าใช้จ่ายพิเศษ ความเสียหายในอนาคตและการขาดผลประโชน์

  • 4. บริษัทจะไม่รับผิดไม่ว่าโดยประการใดต่อธุรกรรม การสื่อสาร หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน และผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนอื่นหรือบุคคลที่สาม เกี่ยวเนื่องกับบริการหรือเว็บไซต์

  • 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบริการของลูกค้าซึ่งได้โพสต์หรือจัดให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์

 • ข้อ 13 การรักษาความลับ

  ผู้ใช้เว็บไซต์ซึ่งได้ลงทะเบียนจะเก็บข้อมูลของบริษัทที่มิได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน เป็นข้อมูลความลับ โดยบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดในการรักษาข้อมูลความลับให้ผู้ใช้เว็บไซต์ซึ่งได้ลงทะเบียน ต้องปฏิบัติตามเกี่ยวเนื่องกับบริการ เว้นแต่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะได้รับการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

 • ข้อ 14 การดูแลข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้เว็บไซต์
  • 1. การดูแลข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน จะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (https://expth.hrnote.asia/privacy_policy) ซึ่งได้กำหนดไว้แยกต่างหาก และผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนตกลง ให้บริษัทดูแลข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

  • 2. บริษัทอาจใช้หรือทำให้ข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูล ซึ่งได้จัดส่งให้แก่บริษัทโดยผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน ในฐานะข้อมูลทางสถิติในรูปแบบซึ่งไม่สามารถระบุความเป็นปัจเจก ให้เป็นข้อมูลสาธารณะ ตามดุลพินิจและการตัดสินใจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะไม่ท้าทายหรือโต้แย้งการใช้งานดังกล่าว

  • 3. บริษัทอาจจัดเก็บและวิเคราะห์บันทึกข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ (Access Logs) ของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน โดยใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกูเกิ้ล (Google Analytics) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์สถานะการดำเนินกิจการ และข้อมูลทางสถิติของเซิร์ฟเวอร์ (Server) และการทำการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต (Site Marketing) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์ ตามดุลพินิจและการตัดสินใจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนตกลงด้วยกับการจัดเก็บและวิเคราะห์ดังกล่าว

  • 4. นอกเหนือจากสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนส่งให้แก่บริษัท ในการจดทะเบียนใช้บริการของบริษัทเป็นจำนวนมาก ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้จดทะเบียนส่งให้แก่บริษัทต่างหากในการใช้บริการ และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานะการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนทุกคน จะถูกจัดเก็บไว้ใน Database (ฐานข้อมูล) ของบริษัท (“Database”) และบรรดาสิทธิทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนของ Database จะตกเป็นสิทธิ์ของบริษัท โดยผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะต้องตกลงว่าบริษัทอาจใช้ Database ดังกล่าวเพื่อการดำเนินการให้บริการอันหลากหลาย โดยบริษัทตามบทบัญญัติของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 • ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนทราบ หากผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนยังคงใช้บริการต่อหรือไม่ได้ ดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หลังจากที่ได้รับแจ้งตามหนังสือบอกกล่าวที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะถือเสมือนว่าผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนได้ตกลงเห็นชอบการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว

 • ข้อ 16 หนังสือบอกกล่าว

  การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการหรือการสื่อสารอื่นใด หนังสือบอกกล่าวจากผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนถึงบริษัท หรือหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือการสื่อสารหรือหนังสือบอกกล่าวอื่นใดจากบริษัทถึงผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งได้กำหนดไว้โดยบริษัท

 • ข้อ 17 การโอนสิทธิ์ตามสัญญา
  • 1. ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนจะต้องไม่มอบหมายหรือโอน ให้สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันในบริการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่นใดซึ่งสถานะที่เป็นอยู่ตามสัญญาให้บริการ หรือสิทธิ์และหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

  • 2. ในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายหรือโอนธุรกิจเกี่ยวกับบริการให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทอาจมอบหมายหรือโอนให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งสถานะของตนที่เป็นอยู่ตามสัญญาให้บริการ สิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และข้อมูลในการลงทะเบียน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียน ในฐานะส่วนหนึ่งของการมอบหมายหรือโอนธุรกิจ และผู้ใช้เว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนได้ตกลงให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าวล่วงหน้าแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์แห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อนี้ การโอนธุรกิจตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะรวมถึง การแบ่งแยกบริษัทหรือรูปแบบการปฏิรูปองค์กรของบริษัทซึ่งจะส่งผลในการโอนธุรกิจดังกล่าว เพิ่มเติมจากรูปแบบทั่วไปของการโอนธุรกิจ

 • ข้อ 18 การแยกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับได้ออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่มีผลใช้บังคับ

  หากบทบัญญัติใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถูกจัดว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับเต็มรูปแบบ

 • ข้อ 19 กฏหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
  • 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกใช้บังคับโดยกฎหมายของประเทศไทย หากมีการขายสินค้าในบริการ The United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) จะถูกนำมาใช้บังคับ

  • 2. ข้อพิพาทใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะต้องถูกนำเสนอต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจในกรุงเทพฯ เป็นเบื้องต้น

วันที่มีผลใช้บังคับ :
1 มิถุนายน 2565
บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด