Business plus HRM

Business plus HRM

 • Business Plus HRM 


  Business Plus HRM โปรแกรมเงินเดือนที่ครบถ้วนการทำงานบุคคล คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม รองรับตั้งแต่ขนาดธุรกิจ STARTUP SME พนักงานไม่ถึง 10 ท่าน จนถึงมากกว่าหลักพัน มีระบบที่ครอบคลุมงาน HR เช่น
  1. PR: Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน : พัฒนาเพื่องานคำนวณเงินเดือนค่าแรง ของพนักงานประจำรายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานรายเหมา รองรับเงินเพิ่ม เงินหัก ต่างๆตามกฎระเบียบขององค์กร ยืดหยุ่นเพิ่มเติมได้ งวดการจ่ายรองรับงวคคร่อมเดือน งวดพิเศษจ่ายแยกงวดประจำได้ พร้อมรายงานตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณเงินเดือนที่ชัดเจน  
  2. PS: Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล :ผู้ช่วย HR ใช้ในการจัดการเก็บประวัติส่วนบุคคลของพนักงานรวมทั้งเอกสารสำคัญต่างๆ  เก็บไว้ในโปรแกรมแทนแฟ้มเอกสาร ทำให้งานเอกสารของพนักงานที่ HR ต้องเก็บเป็น PAPERLESS
  3. TM: Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน : ระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน อ่านข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกรูปแบบและทุกยี่ห้อ  หรือการใช้ Bplus Check-In คำนวณผลอย่างอัตโนมัติทุกเงื่อนไขตามระเบียบของกิจการ
  4. RT: Advanced Rights ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง : ช่วยให้การให้สิทธิการลาถูกต้องไม่ผิดพลาด ,การคิดค่าเบี้ยขยันเมื่อพนักงานไม่ลาเกินสิทธิหรือไม่สาย ไม่กลับก่อน
  5. DK: Disk Transfer ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ : ระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์
  6. AS: Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง : สนองความต้องการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
  7. JC: Job Cost System ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน:  ระบบช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านการทำเงินเดือนแยกบัญชีต้นทุนและการคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost
  8. PF: Provident Fund Extra Systemระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ : ระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  9. LN: Loan System ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ : ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการคำนวณเงินกู้ ช่วยคำนวณการหักเงินกู้ให้กับพนักงานในแต่ละเดือนแบบอัตโนมัติ
  10. WF: Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน : เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิและใช้สิทธิไป
  11. ID: โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน : ใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
  12. PC: Petty Cash ระบบเบิกเงินสดย่อย : สามารถเบิกเงินสดย่อยนอกจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับ สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายย่อยต่างๆ เพื่อการเบิกเงินสดย่อยได้ไม่จำกัด
  13. EX: Exchange Rate ระบบคำนวณเงินได้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น : กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้เองตามอัตรากลาง กำหนดได้ว่าพนักงานแต่ละท่านใช้สกุลเงินใด
  14. Business Plus Auto TM ระบบเสริมช่วยงาน BUSINESS PLUS Time Attendance (TM) : ช่วยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกนนิ้วมือ
  15. Bplus HRM Connect : Application for Employee & HR & Manager Self Service on Mobile Everywhere Every time รองรับ iOSและ Android อำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน หรือ เบิกสวัสดิการ เบิกเงินสดย่อย ขอลา ขอล่วงเวลา ขอเปลี่ยนกะ ร้องขอเปลี่ยนประวัติ ง่ายๆผ่านแอพ
  16. E-Payslip : ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและระบบแสดงเอกสารอื่นๆ ผ่าน E-mail / SMS /Web
  17. e-Leave : ส่วนบริหารจัดการขอลา : ระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลา, ขอหยุดงานต่างๆ และยื่นเรื่องขอทำโอทีได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต่างๆ ของบริษัท
  18. e-Training: ส่วนพัฒนาฝึกอบรม : เป็นระบบที่เน้นช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการพัฒนาฝึกอบรม
  19. e-Welfare: ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน : พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอสวัสดิการของตนเองได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
  20. e-Recruit: ระบบสมัครงาน : ออกแบบมาช่วยในการคัดสรรพนักงาน โดยสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละองค์กร ตั้งแต่การลงทะเบียนสมัครงานของผู้สมัครงาน การคัดสรรหาผู้สมัครงานตามคุณสมบัติ, การบันทึกคะแนนของผู้สมัคร, การสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน, การประเมินผลของผู้สมัครงาน, รวมถึงการแจ้งเตือนทางหน้าจอของระบบและทางอีเมล เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงานของผู้สัมภาษณ์งานและฝ่ายบุคคล เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วของการทำงาน


  ทำไมต้องใช้ Business Plus HRM 


  Business Plus HRM ผู้ช่วย HR ยุคใหม่ ควบถ้วนในงานบุคคล สรรหา พัฒนาบุคลากร และอำนวยความสะดวกให้พนักงาน, หัวหน้างาน, HR และผู้บริหาร 
  1. มีความยืดหยุ่น รองรับทุกประเภทกิจการ ใช้งานง่าย ให้ความถูกต้องแม่นยำ  
  2. ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน 
  3. มีฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  4. รองรับใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่ โดยส่งผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 
  5. Bplus HRM Connect แอพอัจฉริยะ อำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน หรือ เบิกสวัสดิการ เบิกเงินสดย่อย ขอลา ขอล่วงเวลา ขอเปลี่ยนกะ ร้องขอเปลี่ยนประวัติ ง่ายๆผ่านแอพ
  6. อำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  7. มีรายงานครบถ้วนของกรมแรงงานและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ   


  ช่องทางติดต่อ Business Plus HRM 


  ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  📞 ฝ่ายขาย : 09-2345-3681
  📞 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
  📱 Line : กดลิ้งค์เลย lin.ee/6l1jfeC หรือ @businessplushrm
  Website : www.businessplus.co.th
 • 1. PR: Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน 

  พัฒนาเพื่องานคำนวณเงินเดือนค่าแรง ของพนักงานประจำรายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานรายเหมา รองรับเงินเพิ่ม เงินหัก ต่างๆตามกฎระเบียบขององค์กร ยืดหยุ่นเพิ่มเติมได้ งวดการจ่ายรองรับงวคคร่อมเดือน งวดพิเศษจ่ายแยกงวดประจำได้ พร้อมรายงานตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณเงินเดือนที่ชัดเจน  

  2. PS: Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล

  ผู้ช่วยHR ใช้ในการจัดการเก็บประวัติส่วนบุคคลของพนักงานรวมทั้งเอกสารสำคัญต่างๆ  เก็บไว้ในโปรแกรมแทนแฟ้มเอกสาร ทำให้งานเอกสารของพนักงานที่ HR ต้องเก็บเป็น PAPERLESS

  3. TM: Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน 

  ระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน อ่านข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกรูปแบบและทุกยี่ห้อ  หรือการใช้ Bplus Check-In คำนวณผลอย่างอัตโนมัติทุกเงื่อนไขตามระเบียบของกิจการ

  4. RT: Advanced Rights ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

  ช่วยให้การให้สิทธิการลาถูกต้องไม่ผิดพลาด ,การคิดค่าเบี้ยขยันเมื่อพนักงานไม่ลาเกินสิทธิหรือไม่สาย ไม่กลับก่อน

  5. DK: Disk Transfer ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์

  ระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์

  6. AS: Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง

  สนองความต้องการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน

  7. JC: Job Cost System ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน

  ระบบช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านการทำเงินเดือนแยกบัญชีต้นทุนและการคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost

  8. PF: Provident Fund Extra Systemระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ

  ระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  9. LN: Loan System ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ

  ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการคำนวณเงินกู้ ช่วยคำนวณการหักเงินกู้ให้กับพนักงานในแต่ละเดือนแบบอัตโนมัติ

  10. WF: Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน

  เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิและใช้สิทธิไป

  11. ID: โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน

  ใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

  12. PC: Petty Cash ระบบเบิกเงินสดย่อย

  สามารถเบิกเงินสดย่อยนอกจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับ สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายย่อยต่างๆ เพื่อการเบิกเงินสดย่อยได้ไม่จำกัด

  13. EX: Exchange Rate ระบบคำนวณเงินได้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น

  กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้เองตามอัตรากลาง กำหนดได้ว่าพนักงานแต่ละท่านใช้สกุลเงินใด

  14. Business Plus Auto TM ระบบเสริมช่วยงาน BUSINESS PLUS Time Attendance (TM) 

  ช่วยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกนนิ้วมือ

  15. Bplus HRM Connect 

  Application for Employee & HR & Manager Self Service on Mobile Everywhere Every time รองรับ iOSและ Android อำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน หรือ เบิกสวัสดิการ เบิกเงินสดย่อย ขอลา ขอล่วงเวลา ขอเปลี่ยนกะ ร้องขอเปลี่ยนประวัติ ง่ายๆผ่านแอพ

  16. E-Payslip ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและระบบแสดงเอกสารอื่นๆ ผ่าน E-mail / SMS /Web


  17. e-Leave: ส่วนบริหารจัดการขอลา

  ระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลา, ขอหยุดงานต่างๆ และยื่นเรื่องขอทำโอทีได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต่างๆ ของบริษัท

  18. e-Training: ส่วนพัฒนาฝึกอบรม

  เป็นระบบที่เน้นช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการพัฒนาฝึกอบรม

  19. e-Welfare: ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน

  พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอสวัสดิการของตนเองได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

  20. e-Recruit: ระบบสมัครงาน

  ออกแบบมาช่วยในการคัดสรรพนักงาน โดยสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละองค์กร ตั้งแต่การลงทะเบียนสมัครงานของผู้สมัครงาน การคัดสรรหาผู้สมัครงานตามคุณสมบัติ, การบันทึกคะแนนของผู้สมัคร, การสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน, การประเมินผลของผู้สมัครงาน, รวมถึงการแจ้งเตือนทางหน้าจอของระบบและทางอีเมล เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงานของผู้สัมภาษณ์งานและฝ่ายบุคคล เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วของการทำงาน
 • ☎️ ติดต่อขอใบเสนอราคา
  📞 ฝ่ายขาย : 09-2345-3681
  📞 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
  📱 Line : กดลิ้งค์เลย lin.ee/6l1jfeC หรือ @businessplushrm
  Website : www.businessplus.co.th