• Salary Hero Salary Hero เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินสำหรับพนักงานที่สามารถขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ หรือเรียกว่า Earned Wage Access...

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

 • ไม่มีดอกเบี้ย และ บริษัทไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ 

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

 • กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคาเพิ่มเติม

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก