• Salary Hero


  Salary Hero เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินสำหรับพนักงานที่สามารถขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ หรือเรียกว่า Earned Wage Access (การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า) ตามชั่วโมง หรือวันทำงานจริง ได้ก่อนวันจ่ายเงินเดือน บริการของ Salary Hero จะเป็นทางเลือกใหม่ที่จะทำให้พนักงานไม่ได้ต้องไปพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ เมื่อพวกเขาต้องการที่จะใช้เงินฉุกเฉินหรือมีค่าใช้จ่ายที่ค่าไม่ถึงเกิดขึ้นมาระหว่างเดือน ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันผ่านแอปพลิเคชั่น 

  บริการของ Salary Hero ไม่ใช่เงินกู้ แต่เป็นการช่วยเหลือพนักงานยามฉุกเฉิน ซึ่งทางบริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมระบบ

  นอกจากนี้ทาง Salary Hero ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินควบคู่ไปด้วย และในอนาคตเราเตรียมที่จะมีบริการทางด้านการเงินเพิ่มเติม ทั้งเรื่องของการออมทรัพย์ หรือการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยบริการทั้งหมดนี้เพื่อทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพทางการเงินในระยะยาว


  ทำไมต้องใช้ Salary Hero


  Salary Hero สามารถช่วยให้บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นทางด้านความสุขในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลให้บริษัทมีพนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริการของ Salary Hero จะช่วยลดความตึงเครียดของพนักงาน และมีประสิทธิในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังลดขั้นตอนและการจัดการ ให้กับทางบริษัทเมื่อมีพนักงานมีขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้า


  ช่องทางติดต่อ Salary Hero

  Sales Manager
  Email : nicha@salary-hero.com
  Phone : 099-247-9915
 • ไม่มีดอกเบี้ย และ บริษัทไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ 

 • ติดต่อที่ Sales Manager