• Consync Group


  CONSYNC ก่อตั้งจากการรวบรวมผู้ที่เชื่อในการเรียนรู้ การสำรวจ วิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพ ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ ๆ แต่นั่นคือจุดที่เราเชื่อว่า "ทีม" คือการรวมกันของสมาชิกทั้งหมดในการเสริมสร้างและแก้ไขจุดอ่อนของกันและกัน

  เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาด้าน HR และด้านการพัฒนาวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงขององค์กร ตามด้วยการสร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) รวมถึงหลอมรวมคนในองค์กรให้อยู่ภายใต้วัฒนธรรมเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการเติบโตการแข่งขันในธุรกิจ ไปจนถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Re-Organization) หรือขนาดการควบรวม และเรื่องอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจและองค์กรของคุณ (Business partner)


  ทำไมต้องใช้ Consync Group


  "เราเชื่อว่า การสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นหลักการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร"
  เราเป็นที่ปรึกษา HR (Human Resources Consultant) ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล และ การพัฒนาองค์กร (OD) โดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสามารถและประสบการณ์กว่า 15 ปี เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในองค์กรของคุณ ด้วยการสำรวจ วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นด้านบริการ 2 ส่วน หลักๆ คือ


  ช่องทางติดต่อ Consync Group


  ที่อยู่ออฟฟิศ : 96/117 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  เว็บไซต์: www.consyncgroup.com
  เบอร์ติดต่อ : 061-363-6865
  อีเมล : contact@consyncgroup.com
 • การออกแบบและวางระบบโครงสร้างองค์กร พร้อมแนวทางโซลูชันแบบเฉพาะสำหรับบริษัททุกขนาด โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นด้านบริการ 2 ส่วน หลักๆ คือ


  1. โซลูชั่น ด้านงานที่ปรึกษา HR พัฒนาธุรกิจ และองค์กร


  ปรับโครงสร้างการจัดการ ด้านงานทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) พัฒนาธุรกิจและองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี สามารถวิเคราะห์ธุรกิจ ปรับแต่งโซลูชันที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดกับบริษัทหรือองค์กร เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่าน 18 คอร์ส ได้แก่
  1. การวางแผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
  2. การวิเคราะห์ค่างาน กำหนดหน้าที่แต่ละตำแหน่งงาน (Job Analysis & Description)
  3. การตั้ง KPI กำหนดการประเมิน วัดผลความสำเร็จ (Set KPI)
  4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ ค่านิยมองค์กร (Organizational Culture & Core Value)
  5. การตั้งวิสัยทัศน์องค์กร (Company Vision)
  6. การสร้างความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement)
  7. การวางแผนระบบผู้สืบทอดตำแหน่งงานต่อ (Succession Planning)
  8. การสร้างระบบการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Path)
  9. บริหารจัดการคนเก่ง ผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talented Retention & Management)
  10. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
  11. วางกลยุทธ์ด้านงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร (HR Strategies & People Transformation)
  12. วางกลยุทธ์องค์กรและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Organizational Strategy & Performance Management)
  13. ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้นำ (Leadership Development)
  14. การกำหนดแผนการฝึกอบรบบุคลากรแต่ละตำแหน่ง (Training Road Map)
  15. การสร้างแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Program)
  16. ออกแบบการอบรมตามความต้องการขององค์กร (Customized Training for Organization)
  17. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency)
  18. การสร้างแผนพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมองค์กร (Social Sustainability)

  2. Training Courses


  การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปลดล็อกทักษะที่เหมาะสมกับองค์กร ผ่าน 38 คอร์ส ได้แก่
  1. Change Management
  2. HR for non HR
  3. Growth Mindset
  4. Developing Yourself and Team
  5. Train the Coach
  6. Train the Trainer
  7. The 4 Steps to On The Job Training
  8. Coaching for High Performance
  9. 3 Why Analysis
  10. Setting Goals and Reviewing Results
  11. Fostering Innovation
  12. Positive Thinking
  13. Grooming Excellence
  14. Public Relations for Sale
  15. Communicating and Relationship
  16. Problem Solving Technique with Clients
  17. Front Standard
  18. Queue Model
  19. Service Recovery
  20. Critical Control Point : CCP (Kitchen & Service)
  21. Cost of Goods Sold (COGS)
  22. Top Up Store Type C&D
  23. 4M in Store Business
  24. Service Standard
  25. How to Deliver Service Excellence
  26. Coaching and mentoring
  27. Effective Presentation Skills
  28. Professional Presentation Skill
  29. Service Techniques to Impression
  30. Techniques of being the professional Trainers for Training and Qrganization
  31. Strategic Management - Food & Beverage Business
  32. How to design a Training Road Map
  33. How to design job description
  34. Marketing & Branding
  35. PCorporate branding
  36. Digital Marketing
  37. Marketing Strategy
  38. Customer Relationship Management
 • ค่าบริการ 60,000 - 180,000 บาท


  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
  ที่อยู่ออฟฟิศ : 96/117 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  เว็บไซต์: www.consyncgroup.com
  เบอร์ติดต่อ : 061-363-6865
  อีเมล : contact@consyncgroup.com