• Prosoft HRMI


  โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI (Human Resource Management Intelligence)
   
  “เพราะว่า...พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร"

  • Organization : ระบบเก็บข้อมูลองค์กร  เช่น สาขา ฝ่าย แผนก ตำแหน่ง Job Description  รายได้ รายหัก ประเภทโอที ประเภทการลา   
  • Personnel : ระบบที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของพนักงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ผลงานดีเด่น การกระทำความผิดและโทษทางวินัย การพักงานตลอดจนการบันทึกการลาออกเกษียณของพนักงาน
  • Time Attendance : ระบบควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน เช่น การเข้างาน - ออกงาน การขาดลามาสาย การกำหนดกะทำงาน การกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน และการบันทึกขาด ลา มาสาย สามารถใช้กับเครื่องรูดบัตรได้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Text files ได้  
  • Payroll : ระบบประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง เพื่อคำนวณเงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงงานเหมา บันทึกรายได้ รายการหัก และ ค่าล่วงเวลา คำนวณภาษีแบบหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม  เก็บยอดสะสม รายได้ รายหัก รวมทั้งวันลา ขาด สาย ของพนักงานได้ทั้งปี
  • Approve Center : ระบบอนุมัติลา โอที เปลี่ยนกะงาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล แจ้งเตือนผ่านอีเมลล์
  • Recruitment : ระบบสรรหาบุคคลากร  เริ่มจากกระบวนการร้องขออัตรากำลังคน การสมัครงาน การนัดสอบ การทำข้อสอบ การสัมภาษณ์ แจ้งเตือนผ่านอีเมลล์
  • Training : ระบบเก็บประวัติการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กร ตลอดจนการประเมินผลของการประเมินผลการดูงาน การประชุมสัมมนา และการประเมินผลการดูงาน ทำให้การประเมินผลแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • Welfare : ระบบสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและค่าแรงงาน เป็นสิทธิพิเศษที่จะให้กับพนักงาน เช่น การกู้ยืมเงิน สรุปยอดค้างชำระและจ่ายชำระเงินกู้  บันทึกเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล การถือครองทรัพย์สินของพนักงาน 
  • ESS : ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) ฟังก์ชันครบ ใช้งานง่าย ผ่านระบบออนไลน์ สามารถจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
  • Management Information : ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กร วิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย ตามหน่วยงาน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานในรูปแบบรายงานแบบรายเดือน ไตรมาส หรือทั้งปี
  • Dashboard : ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบรายงาน หรือ กราฟต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปจัดทำงบประมาณ หรือวางแผนต่างๆ โปรแกรมสามารถจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จ่ายประจำปี  วิเคราะห์การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปีได้


  ทำไมต้องใช้ Prosoft HRMI


  Analytics& Dashboard
  • มีรายงานหลากหลายรูปแบบ รองรับการ Export ข้อมูลได้
  • มีรายงานวิเคราะห์ สามารถแสดงข้อมูลสถิติต่าง ๆ แบบ กราฟ แสดงข้อมูลได้ถูกต้อง
  • สามารถแก้ไข/ปรับปรุง รูปแบบรายงานได้

  Automation Process
  • ลดระยะเวลาการทำงาน ระบบจะประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
  • สามารถ Import ข้อมูลการลงเวลาจาก Path ที่เก็บไฟล์สำหรับ Import ได้แบบ Real Time 
  • สามารถ Import ข้อมูลการลงเวลาจาก Database ใน SQL ของโปรแกรมเครื่องรูดบัตร ได้แบบ Real Time
  • หลังจากบันทึกข้อมูลพนักงานหรือแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ระบบจะสร้าง Username & Password ให้อัตโนมัติ โดยส่งรายละเอียดให้พนักงานผ่านอีเมล
  • สามารถโอนย้ายข้อมูลผู้สมัครเข้าแฟ้มประวัติพนักงานให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาบันทึกใหม่
  • ระบบจะส่ง E-mail ให้ผู้อนุมัติทันทีที่มีการบันทึกขออนุมัติและอนุมัติเอกสารแล้ว

  E-mail & Alert
  • มีระบบแจ้งเตือนในทุกกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด
  • สามารถกำหนด Template E-mail ได้หลากหลาย
  • สามารถกำหนดการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน
  • มีระบบแจ้งเตือนตอน Login เพื่อให้ผู้อนุมัติเอกสารทราบว่ามีเอกสารที่รอการอนุมัติอยู่

  Work Flow
  • สามารถกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติสูงสุดได้ 5 ลำดับขั้น
  • มีหน้าจออนุมัติการร้องขอเป็นศูนย์กลางในการอนุมัติเอกสาร
  • รายงานแบบกราฟ แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถแสดงสถานะการอนุมัติของแต่ละลำดับขั้นการอนุมัติให้ผู้ร้องขอ และผู้อนุมัติทราบ

  Flexible Time
  • รองรับการกำหนดเวลาการทำงานแบบยืดหยุ่น โดยพนักงานจะเข้างานเวลาใดก็ได้ แต่ต้องทำงานให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด

  Multi Company 
  • รองรับการทำงานแบบ Multi Company สามารถดูรายงาน ยื่นภาษี ประกันสังคม แบบรวมหรือแยกบริษัทได้  


  ช่องทางติดต่อ Prosoft HRMI


  บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  633 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                             
  Website : www.prosofthrmi.com
  Email : sale@prosofthrmi.com
  Contact number : 088-258-3131, 02-402-6117, 02-402-8107 

 • Organization

  • สามารถเพิ่มสาขาได้ กรณีบริษัทมีสาขาย่อย
  • สามารถเพิ่มหน่วยงาน ตำแหน่งงาน ได้อย่างไม่จำกัด
  • สามารถแสดงผังโครงสร้างขององค์กรได้ตามโครงสร้างองค์กร
  • สามารถบันทึกคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน (Job Description) ได้อย่างละเอียด
  • สามารถระบุข้อกำหนดของแต่ละองค์กรตามนโยบายบริษัท เช่น จำนวนวันทำงานต่อเดือน, จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน, มาตรฐานจำนวนวันทดลองงาน, วิธีการคำนวณภาษี เป็นต้น
  • สามารถกำหนดลำดับขั้นการลงโทษของพนักงานที่ทำความผิด ในการลงโทษสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำผิดเป็นจำนวนครั้ง และเลื่อนลำดับขั้นการลงโทษขั้นต่อไปให้อัตโนมัติ
  • สามารถเลือกรอบการตัดรอบการขาด ลา มาสาย เป็นแบบปีงบประมาณของบริษัทได้
  • สามารถ Import ข้อมูลเริ่มต้น (ค่า Setup) จาก Format Excel เข้าสู่ระบบได้
  • สามารถระบุเงื่อนไขจำนวนวันอนุญาตลาตามนโยบายขององค์กรได้
  • สามารถกำหนดให้ระบบแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ทราบวันครบกำหนดต่าง ๆ เช่น ครบกำหนดวันเกิดพนักงาน, ครบกำหนดพนักงานทดลองงาน 

  Personnel

  • สามารถกำหนดรูปแบบหมายเลขบัตรพนักงาน จ่าย, คืน, ยกเลิก บัตรพนักงานได้ทั้งแบบรายคนและแบบกลุ่ม
  • สามารถบันทึกรายได้, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้แบบขั้นบันไดสะสมก่อนใช้งานโปรแกรม มาเป็นรายได้ยกมา เพื่อนำมาใช้เป็นฐานคำนวณภาษีต่อจากระบบเดิมได้
  • สามารถบันทึกรายได้ประจำที่พนักงานได้เท่ากันทุกงวด เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ให้กับพนักงาน และสามารถยกเลิกในเดือนที่ไม่ต้องการจ่ายได้
  • สามารถกำหนดการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานใหม่ในงวดแรกได้ว่าจะจ่ายตามฐานเงินเดือนแบบเต็มเดือน หรือจะจ่ายตามวันที่ทำงาน (ตามเศษวันที่เหลือ)
  • สามารถเลือกการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยจ่ายเป็นเงินสด หรือจ่ายผ่านธนาคารได้ซึ่งการจ่ายผ่านธนาคารสามารถกำหนดธนาคารได้มากกว่า 1 ธนาคาร และกำหนด % การแบ่งจ่ายได้
  • สามารถ Import ข้อมูลพนักงาน ผ่าน Format File Excel เข้าสู่ระบบได้
  • สามารถ Import รูปภาพของพนักงานเข้าสู่บันทึกข้อมูลพนักงานได้
  • สามารถเปลี่ยนรูปแบบงวดการจ่ายให้พนักงานแบบกลุ่มได้
  • สามารถบันทึกประวัติการประเมินทดลองงานของพนักงานแต่ละคน หากมีการบันทึกพนักงานใหม่  ระบบจะให้เลือก Post ข้อมูลการทดลองงานของพนักงานให้อัตโนมัติ
  • สามารถประเมินพนักงานทดลองงานได้มากกว่า 1 ครั้งจนกว่าพนักงานจะผ่านทดลองงาน และภายหลังการอนุมัติผ่านทดลองงาน ระบบจะให้เลือก Post รายการเข้าสู่การปรับเงินเดือนได้ หรือหากประเมินผลการทดลองงานแล้วไม่ผ่าน ระบบจะให้เลือก Post รายการเข้าสู่การพ้นสภาพความเป็นพนักงานได้
  • สามารถบันทึกเพื่อเก็บประวัติผลงานดีเด่นของพนักงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินปรับตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานได้
  • สามารถบันทึกบทลงโทษพนักงาน โดยระบุโทษได้ตามเงื่อนไขขององค์กร เพื่อใช้ประกอบการประเมินปรับตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน และสามารถดึงข้อมูลบทลงโทษ ไปบันทึกเป็น Black List ได้
  • สามารถบันทึกพ้นสภาพพนักงาน เช่น การลาออก, การเลิกจ้าง, เกษียณอายุ โดยกำหนดได้ว่าจะให้ระบบคำนวณรายได้งวดสุดท้ายหรือไม่ หรือต้องการให้ระบบคำนวณเงินได้ค้างจ่ายที่จะต้องจ่ายในงวดถัด เช่น ค่า OT หรือไม่
  • สามารถบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนให้พนักงานได้ทั้งรายบุคคล หรือแบบกลุ่มได้ นอกจากนี้การปรับเงินเดือนยังสามารถเลือกเป็นจำนวนเงิน หรือเป็น ร้อยละ (%) ได้
  • สามารถ Import บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนจาก Format File Excel เข้าสู่โปรแกรมโดยสามารถเลือกสถานะ การอนุมัติเอกสารได้ว่าจะอนุมัติเลยหรือให้เป็นรออนุมัติ
  • สามารถบันทึกโอนย้ายสาขาให้กับพนักงานได้ (กรณีบริษัทมีสาขา)

  Payroll

  • สามารถกำหนดประเภทรายได้ – รายหัก ได้ตามเงื่อนไขขององค์กร 
  • สามารถกำหนดได้ว่าจะนำรายได้ มาคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรอง หรือ จะนำรายหัก มาหักออกก่อนคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองหรือไม่
  • สามารถกำหนดรูปแบบงวดการจ่ายได้มากกว่าเดือนละ 1 งวด/เดือน
  • สามารถเลือกการคำนวณภาษีของพนักงานได้ทั้งแบบหัก ณ ที่จ่าย, นายจ้างออกให้ครั้งเดียว, นายจ้างออกให้ตลอด หรือจะเป็นแบบไม่คิดภาษีได้
  • ระบบกำหนดรายได้ที่ได้รับการยกเว้น, รายจ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อน และ Tax Step ปัจจุบันให้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลได้กรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
  • สามารถ Post ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี โดย Post GL ในโปรแกรมบัญชี (MyAccount,WINSpeed) ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดได้
  • สามารถบันทึกจ่าย/หัก รายได้ – รายหัก รวมถึง OT แบบกลุ่มได้
  • สามารถ Import/Export บันทึกการจ่ายได้ทั้งไฟล์ Excel และ Text File
  • สามารถกำหนดวิธีการปัดเศษเงิน, เวลา, และจำนวนจุดทศนิยมได้
  • สามารถจัดเก็บข้อมูลนำส่ง Text File สำหรับนำส่งแบบออนไลน์ หรือแบบแผ่น Disk ให้กับธนาคาร, กองทุนสำรอง, ภาษี และประกันสังคมได้
  • สามารถปิดงวดในเดือนที่มีการประมวลผลไปแล้วเพื่อป้องกันการประมวลผลรายได้ผิดเดือน
  • สามารถเรียกรายงาน Pay slip จากระบบและ Print นำส่งให้พนักงานได้
  • สามารถเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกจ่ายในแต่ละเอกสาร หรือแต่ละงวดได้

  Time Attendance

  • รองรับการกำหนดกะงานได้ไม่จำกัด สามารถระบุเงื่อนไขเวลาการทำงานของแต่ละกะงานได้ เช่น กำหนดเวลาอนุญาตสายสูงสุด, กำหนดการหักค่าจ้างกรณีที่พนักงานเข้างานสาย
  • รองรับการกำหนดตารางการทำงานแบบกะปกติ, กะวน และกะ Flexible Time 
  • รองรับการกำหนดกะงานให้มองตามเวลาใกล้เคียงเวลาแสกนนิ้ว, ตามชั่วโมงที่กำหนด (Flexible Time)
  • สามารถบันทึกกะงาน OT วันหยุด, OT ก่อนทำงาน, OT ระหว่างทำงาน, OT หลังเลิกงานได้
  • สามารถบันทึกรายได้กะงานได้ เช่น รายได้ค่ากะงานดึก เป็นต้น
  • สามารถ Import เวลาเข้า – ออก งานของพนักงานได้ โดยการใช้ Text file/Excel file หรือจาก Database ของโปรแกรมสแกนนิ้ว ได้ทั้งการ Import เอง และ Import อัตโนมัติ
  • สามารถปรับปรุงเวลาการทำงานของพนักงานได้ เช่น บันทึกแลกกะงาน, แลกวันหยุด, เปลี่ยนกะงาน,เปลี่ยนวันหยุด, เวลาการเข้า – ออกงาน เป็นต้น
  • สามารถกำหนดตารางการทำงานให้พนักงานได้ทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่มได้ และสามารถ Import Format Excel เข้าระบบได้
  • สามารถกำหนดปฏิทินวันหยุด, วันหยุดประจำปี (นักขัตฤกษ์) ได้ตามนโยบายขององค์กร
  • สามารถกำหนดวันอนุญาตลาตามเงื่อนไขอายุงานได้
  • สามารถบันทึกยกเว้นการรูดบัตรได้กรณีที่พนักงานออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • สามารถตรวจสอบเวลาหลังจากประมวลผลเวลาได้ง่าย ระบบแยกสีของข้อมูลแต่ละประเภทให้ชัดเจน
  • สามารถตรวจสอบวันอนุญาตลา, วันลาที่ใช้ไป และวันลาคงเหลือของพนักงานได้

  Training

  • สามารถกำหนดหลักสูตรการอบรมได้ตามนโยบายขององค์กร และกำหนดระยะเวลาการอบรมได้ทั้งแบบปี, เดือน, วัน หรือชั่วโมง
  • สามารถจัดกลุ่มหลักสูตรเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการเรียกดูรายงาน
  • สามารถเก็บข้อมูลบุคคลทั่วไปได้ทั้งภายนอกและภายใน
  • สามารถจัดทำแผนอบรมประจำปีในแต่ละช่วงเวลาได้ว่าจะมีการอบรมอะไรก่อน – หลัง
  • สามารถขออนุมัติการอบรมภายในและภายนอกได้
  • สามารถตั้งยอดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมได้
  • สามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดในการขอเบิกเงินอบรม เพื่อจะคืนเงินที่ขอเบิกให้กับระบบได้
  • สามารถทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงในการอบรม กับเงินที่ขอเบิกครั้งนั้น ๆ ได้ว่าต่างกันมากน้อยเท่าไหร่
  • สามารถแสดงรายงานบันทึกค่าใช้จ่ายจริงได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถแยกกลุ่มหัวข้อประเมินได้ เช่น ประเมินวิทยากร, ประเมินหลักสูตร เป็นต้น
  • สามารถจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับรายงานผลการอบรมได้

  Welfare

  • สามารถกำหนดประเภทสวัสดิการเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดงบประมาณของแต่ละประเภทสวัสดิการ
  • สามารถเพิ่มรายละเอียดของสวัสดิการให้พนักงานทั้งบริษัท หรือบางกลุ่มได้ตามเงื่อนไขของบริษัท
  • สามารถระบุสวัสดิการแบบรับชำระคืนหรือให้เปล่าได้
  • สามารถระบุให้สวัสดิการแต่ละประเภทต้องมีการสมัครสมาชิกหรือไม่ต้องสมัครสมาชิกได้
  • สามารถกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่จัดสรรให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัว ระบุได้ทั้งการรักษา/ครั้ง หรือต่อปีได้
  • สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ เช่น แบบคงที่, ลดต้นลดดอก, แบบขั้นบันได
  • สามารถกำหนดรายการทรัพย์สินให้ผูกกับสวัสดิการที่จะได้รับจากการถือครองทรัพย์สินดังกล่าวได้
  • สามารถเรียกดูประวัติการถือครองทรัพย์สินได้
  • สามารถกำหนดการรับชำระเงินแบบเงินสด หรือผ่านธนาคารได้
  • สามารถระบุเงื่อนไขในการรับ – ชำระเงิน ได้ทั้งแบบครั้งเดียว, งวด หรือเปอร์เซ็นต์ได้
  • สามารถแสดงรายละเอียดงวดที่ต้องชำระและวันที่ครบกำหนดรับ - ชำระได้
  • สามารถกำหนดจำนวนงวดที่ต้องการรับ – ชำระได้
  • สามารถประมวลผลสวัสดิการเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะประมวลผลจ่าย หรือชำระเงินคืน หรือทั้งสองรายการได้
  • สามารถแสดงรายการเอกสารที่ครบกำหนดจ่าย – ชำระคืนสวัสดิการได้
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับค่าการศึกษาบุตร, กองทุนเกี่ยวกับการฌาปนกิจ เป็นต้น
  • สามารถประมวลผล Welfare เข้าระบบเงินเดือน และนำจ่าย – ชำระผ่านบัญชีเงินเดือนได้ 

  Recruitment

  • สามารถเก็บข้อมูลผู้สมัครได้อย่างละเอียด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพนักงานหากพนักงานผ่านการสัมภาษณ์งาน
  • สามารถสร้างข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบผู้สมัครงาน/พนักงานได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบปรนัย, อัตนัยและรูปภาพ
  • สามารถกำหนดให้ Random ชุดข้อสอบได้
  • สามารถแสดงผลการสอบได้อย่างละเอียด
  • สามารถกำหนดให้ส่ง E-mail แจ้งผลแก่ผู้สอบ กรณีผลสอบไม่ผ่านระบบสามารถเลือกสำรองรายชื่อเพื่อเป็นข้อมูลเรียกใช้กรณีต้องการพนักงานเร่งด่วนได้

  Approve Center

  • สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงานแต่ละคนให้มองเห็นพนักงานตามกลุ่มที่พนักงานมีสิทธิ์ได้
  • สามารถบันทึกเอกสารขออนุมัติลาและสามารถกำหนดให้ระบบส่งอีเมล หรือ Alert แจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์อนุมัติได้ และหากมีการขอลาเกินจำนวนวันอนุญาตลาระบบจะมีการแจ้งเตือน
  • สามารถบันทึกเอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลาได้ทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบรายกลุ่มได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การอนุมัติให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติได้
  • สามารถกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติเอกสารแต่ละหน้าจอได้ โดยสามารถกำหนดลำดับขั้นสูงสุดได้ 5 ขั้น
  • สามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องอนุมัติได้ที่หน้าจออนุมัติการร้องขอ เพื่อความสะดวกในการอนุมัติเอกสาร
  • สามารถกำหนดผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลากำหนดได้
  • สามารถขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา หรือเปลี่ยนกะ/แลกกะงานได้

  Employee Self Service 

  • สามารถ Login โดยใช้ Username และ รหัสผ่านของโปรแกรม HRMI ได้
  • ช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบประวัติของตนเอง ลดปริมาณงานของฝ่ายบุคคล
  • ทำงานได้สะดวก ได้ทุกที่ผ่าน Web Browser
  • สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตัวเอง
  • กรณีที่พนักงานลืมรหัสผ่าน สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่ได้
  • กรณีมีมากกว่า 1 สาขา สามารถเลือกสาขาที่ต้องการ Login ได้
  • สามารถขอเอกสารอนุมัติลา, ทำงานล่วงเวลา, แก้ไขปรับปรุงเวลา และกำหนดให้ส่ง E-mail แจ้งเตือนได้
  • สามารถเรียกดู แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน หรือพนักงานที่อยู่ใต้สังกัด หรือพนักงานที่มีสิทธิ์ให้มองเห็นได้
  • ผู้มีสิทธิ์อนุมัติสามารถอนุมัติเอกสารได้ที่หน้าจออนุมัติการร้องขอ
  • สามารถตรวจสอบเวลาการมาทำงานของแต่ละ Username ได้
  • สามารถตรวจสอบปฏิทินวันหยุด ของแต่ละเดือนได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ESS เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
  • สามารถตรวจสอบจำนวนวันอนุญาตลา จำนวนวันลาที่ใช้ไป และจำนวนวันลาคงเหลือได้
  • สามารถบันทึกขออนุมัติอบรมภายนอกได้
  • สามารถตรวจสอบ E-Pay Slip ด้วยตัวเองได้

  Dashboard

  • สามารถแสดงสถิติการลา ขาด มาสายแยกตามหน่วยงาน, ประเภทการลาได้
  • สามารถแสดงอัตรากำลังคนที่มีอยู่ในองค์การ แยกตามหน่วยงานได้
  • สามารถเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงานได้ทั้งที่เป็นแบบหน่วยงาน หรือทั้งองค์กร
  • สามารถแสดงอัตราการปรับเงินเดือนแต่ละหน่วยงานในองค์กรได้
  • สามารถแสดงสถิติการอบรมของพนักงานแต่ละหน่วยงานได้
  • สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงานได้
  • สามารถแสดงสถิติการเข้าอบรมของแต่ละหลักสูตรได้
  • สามารถแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่าย – ชำระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานได้
  • สามารถแสดงสถิติการเบิก - คืนทรัพย์สินแต่ละหน่วยงานได้
  • สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการค้างจ่าย - ชำระของสวัสดิการแต่ละหน่วยงานได้
  • สามารถเปรียบเทียบการถือครองสินทรัพย์แต่ละหน่วยงานได้

  Management Information (MIS Report)

  • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย แต่ละหน่วยงานได้ แบ่งเป็น 4 แบบคือ
  1. แบบสถิติ
  2. แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน
  3. แบบเปรียบเทียบรายปี (เปรียบเทียบย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี)
  4. แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส
  • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์ข้อมูล Cost แต่ละหน่วยงานได้ แบ่งเป็น 4 แบบคือ
  1. แบบสถิติ
  2. แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน
  3. แบบเปรียบเทียบรายปี (เปรียบเทียบย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี)
  4. แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส
  • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์สถิติการเข้าอบรมแยกตามหน่วยงาน และหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบคือ
  1. แบบแจกแจง
  2. แบบสรุป
  • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม จะแบ่งเป็นวิเคราะห์ตามหน่วยงาน และตามหลักสูตร
  • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการเบิก – จ่ายค่าอบรม แบ่งเป็น 3 แบบคือ
  1. แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน
  2. แบบเปรียบเทียบรายปี
  3. แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส
 • สอบถามราคาเพิ่มเติมได้ที่


  บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  633 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                             
  Website : www.prosofthrmi.com
  Email : sale@prosofthrmi.com
  Contact number : 088-258-3131, 02-402-6117, 02-402-8107