• Talent Codex (Thailand)


  The Predictive Index หรือ PI เป็นแพลทฟอร์มด้านการบริหารจัดการบุคลากรอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่
  • การจ้างงานเพื่อค้นหาคนที่ใช่และถูกจริตกับงานที่ต้องการ โดย PI ได้แบ่งคนออกเป็น 17 ประเภทและ 4 กลุ่ม ตามแนวโน้มของรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
  • จุดประกายและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับคนที่มีอยู่ให้ทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
  • การจัดทีมเพื่อวิเคราะห์ถึงประเภทและแนวโน้มรูปแบบการทำงานของทีม ซึ่ง PI ได้แบ่งประเภทของทีมออกเป็น 9 ประเภท 
  • การออกแบบกลยุทธ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมแสดงให้เห็นถึงข้อดี, ข้อควรระวังและประเมินความสำเร็จได้เบื้องต้น ซึ่ง PI ได้แบ่งประเภทของกลยุทธ์ออกเป็น 10 ประเภท
  • วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กรและสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดียิ่งขึ้น
  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาและการฝึกอบรมในหลายหลักสูตร เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้นำ, การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจและหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย


  ทำไมต้องใช้ Talent Codex (Thailand)


  แพลทฟอร์ม PI สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการทำความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีแบบประเมินพฤติกรรมที่ใช้เวลาในการทำแบบประเมินโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 6 นาที โดยมีฐานข้อมูลผู้ทำแบบประเมินมากกว่า 80 ล้านครั้ง ตลอด 75 ปีที่ผ่านมา เป็นฐานข้อมูลที่เรียกได้ว่าเป็น Big Data ซึ่งช่วยให้แบบประเมินของเรามีความแม่นยำเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสามารถรายงานผลลัพธ์การทำแบบประเมินได้ทันที ซึ่งเป็นรายงานที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลาย ทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง, การดึงศักยภาพและรู้ตนถึงระดับแรงผลักดันโดยธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบกับคน 80 ล้านคนที่ทำแบบประเมิน


  ช่องทางติดต่อ Talent Codex (Thailand)


  Website : www.talentcodexth.com
  Email : arpacharee.aum@talentcodexth.com
  Mobile : 098-149-5959
  ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ Facebook Page : TalentCodexTH


 • 1. แพลทฟอร์มเป็น Web-based สามารถเข้าได้ผ่าน Web Browser ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

  2. มีแบบประเมินและฟีเจอร์ให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการบุคลากรอย่างครบวงจร ด้วย 5 เครื่องมือและแบบประเมินของ PI
  • Behavioral Assessment แบบประเมินพฤติกรรมและแรงผลักดันโดยธรรมชาติที่มีความแม่นยำสูงและใช้เวลาทำโดยใช้เวลาเพียง 6 นาทีโดยประมาณ 
  • Cognitive Assessment แบบประเมินความรวดเร็วในการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อน
  • Job Assessment แบบประเมินเพื่อการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่กำหนดไว้ 
  • Team Discovery เครื่องมือในการวิเคราะห์ภาพรวมการทำงานของทีม จุดแข็ง และข้อควรระวังของทีม
  • Designing for Strategic Action การกำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง เพื่อดูความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์และประเภทของทีม
  3. แพลทฟอร์มจะวิเคราะห์ผลการทำแบบประเมินและวิเคราะห์ออกมาเป็นรายงานเพื่อให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ
  • Behavioral Report รายงานสรุปผลการทำแบบประเมินพฤติกรรมโดยธรรมชาติแบบรายบุคคล โดยรายงานจะบุโปรไฟล์ ข้อดี ข้อควรระวัง และแนวทางการบริหารจัดการตนเอง
  • Relationship Guide รายงานการวิเคราะห์การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลสองคน เพื่อให้เข้าใจถึงข้อดีและข้อระวัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • Interview Guide คำแนะนำเพื่อการสัมภาษณ์ผู้ที่มาสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อการยืนยันความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่างผู้สมัครและตำแหน่งงานที่คาดหวัง
  • Personal Development Chart คำแนะนำเพื่อช่วยให้บุคลากรของคุณเข้าใจจุดเด่น, ข้อควรระวัง พร้อมคำแนะนำในการพัฒนาตนเอง
  • Manager Development Chart คำแนะนำเพื่อช่วยให้หัวหน้างานเข้าใจแนวโน้มหรือรูปแบบการบริหารจัดการของตนเองในฐานะหัวหน้า โดยแสดงให้เห็นถึง จุดเด่น, ข้อควรระวัง พร้อมทำให้คำแนะนำในการพัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับทีม และเพื่อนร่วมงาน
  • Manager Strategy Guide แนวทางที่จะช่วยให้หัวหน้าเข้าใจสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการและคาดหวัง เพื่อวางแนวการทำงานและกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
  • Coaching Guide คำแนะนำในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของตำแหน่งงานที่กำหนดไว้
  • Team Discovery รายงานและคำแนะนำการวิเคราะห์ประเภทของทีม เป้าหมายของทีม จุดแข็งและข้อควรระวังของทีม รวมทั้งข้อแนะนำสำหรับทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • Designing for Strategic Action รายงานและคำแนะนำการวิเคราะห์ประเภทของกลยุทธ์ การออกแบบกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการทำงานของทีม จุดแข็งและข้อควรระวัง และการวางแผนเพื่อช่วยทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย    

  4. คอร์สและการอบรมด้านบุคลากรและที่ปรึกษาองค์กร
  นอกจากการให้บริการแพลทฟอร์ม PI แล้ว ทางเรายังให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและให้บริการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น
  • การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วย PI (Drive Results with Talent)
  • การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence)
  • การพัฒนาศักยภาพผู้นำ (Leadership Development Program)
  • การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy & Planning) 
  • การจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ (Succession Planning)
  • การฝ่าวิกฤตงานขายสู่ความสำเร็จ (Commercial Excellence)
  • การพัฒนาและส่งต่อธุรกิจรุ่นต่อรุ่น (Generation to Generation)
 • สอบถามค่าบริการได้ที่


  Website : www.talentcodexth.com
  Email : arpacharee.aum@talentcodexth.com
  Mobile : 098-149-5959
  ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ Facebook Page : TalentCodexTH