Pragma and Will Group

Pragma and Will Group

 • Pragma and Will Group


  แพร็กมาแอนด์วิลล์กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งทีมงานมีประสบการณ์ในระดับโลกในการให้คำปรึกษา ให้ solution และร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับลูกค้า ผ่านการออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ความเชี่ยวชาญของแพร็กมาแอนด์วิลล์กรุ๊ปไม่เพียงแต่การออกแบบระบบงานหรือให้คำปรึกษาเท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์โดยตรงในการร่วมกับลูกค้าในการนำผลการศึกษาไปปฏิบัติใช้ (Implementation) อีกด้วย  ทำไมต้องใช้ Pragma and Will Group


  ในการนำองค์กร Transform สู่ Digital เรื่องการบริหารคนในยุคนี้จัดได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่จริงๆ แล้วความท้าทายที่สำคัญ คือการสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยงปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้านไว้ด้วยกัน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร, รูปแบบโครงสร้างองค์กร, ทัศนคติของคนทำงาน, และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิด Productivity ภายในองค์กร ทางแพร็กมาแอนด์วิลล์กรุ๊ป สามารถให้คำแนะนำในการออกแบบระบบและการบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ (Implementation) ได้จริง 


  ช่องทางติดต่อ Pragma and Will Group


 • จุดเด่นหลักๆ ของ Pragma and Will Group


  1) ประสบการณ์ของทีมที่ปรึกษาในการออกแบบและร่วมกับลูกค้าเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง

  2) เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การทำงานโครงการและการนำผลการออกแบบไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ

  3) ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทรัพยากรบุคคล การบริหารองค์กร การเปลี่ยนแปลง (Transformation) และการนำเทคโนโลยีมาปฏิบัติใช้

  4) เทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ค่าบริการขึ้นอยู่กับขอบเขตและระยะเวลาของโครงการ 


  สามารถติดต่อพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่ Information@pwg.co.th หรือ 02-163-4387
  ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พูดคุยและให้คำแนะนำแก่บริษัทของคุณ