• Edusoft


  Engdusoft ผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษา (Education Technology) ให้บริการการเรียนการสอนภาษาผ่านโปรแกรม Busuu และ English Discoveries (Thailand)  และให้บริการด้านพัฒนาศักยภาพทางภาษาและโครงการอบรมด้วยหลักสูตรออฟไลน์และออนไลน์ที่หลากหลายผ่านระบบ Live และ E-learning พร้อมทั้งระบบ LMS บริหารโครงการอย่างครบวงจร   พร้อมทั้งยังให้การบริการผลิตสื่อวิดีโอและสื่อดิจิตอล (Video and Digital Media Production) สำหรับใช้ในการฝึกอบรมภายในองค์กร

  เราได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนกว่า 2,000 ราย ในโครงการพัฒนาภาษามากกว่า 3,000 โครงการ แก่ผู้เรียนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาจนถึงผู้เรียนในวัยทำงาน  ทำไมต้อง Edusoft


  Edusoft เป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมการศึกษา (Education Technology) ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยรวม 3 องค์ประกอบการเรียนรู้แบบผสมผสานเข้าด้วยกัน ดังนี้
  1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-paced E-Learning) ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Busuu และ English Discoveries 
  2. การเรียนสด (Live-instruction Class) แบบกลุ่ม (Group) และเดี่ยว (Private) กับ อาจารย์เจ้าของภาษา (Native Instructor) และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสองภาษา ทั้งในรูปแบบ Onsite และ  Online
  3. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับการเน้นหลักสูตรเฉพาะทาง (Specific Purposes) รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  Engdusoft เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการใช้งานในการทำงานและชีวิตประจำวัน จึงได้นำโปรแกรมการเรียนรู้ภาษา Busuu ที่ช่วยเสริมทักษะด้วยการเรียนแบบ Hybrid Learning  พร้อมภาษาให้เลือกเรียนถึง 14 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส รัสเซีย อาหรับ ตุรกี โปแลนด์ ดัตช์ และเกาหลี  โดยหลักสูตรครอบคลุมครบทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถจัดตารางเวลาเรียนให้เข้ากับ lifestyle ของผู้เรียนแต่ละคนได้   ช่องทางติดต่อ Edusoft


  1. Busuu เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 14 ภาษา (รวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 120 ล้านคนทั่วโลก ควบรวม 3 องค์ประกอบการเรียนรู้แบบผสมผสานเข้าด้วยกัน

  2. หลักสูตรภาษาหลากหลายถึง 14 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส รัสเซีย ดัตช์ อาหรับ ตุรกี โปแลนด์ และภาษาเกาหลี 

  3. การเรียนครอบคลุมทุกทักษะ เป็นไปตามกรอบเกณฑ์ CEFR ตั้งแต่การฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ การออกเสียง และคำศัพท์ โดยหลักสูตรเป็นบทเรียนที่มาจากสื่อชั้นนำ เช่น The New York Times, The Economist และอื่น ๆ เพื่อผู้เรียนจะได้นำไปใช้ได้จริง เช่น การสื่อสารเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาชีพเฉพาะ

  4. วัดระดับภาษาก่อนเรียนด้วย Adaptive Placement Test และในขณะเรียนมี Quiz เพื่อเป็นการทบทวนตัวผู้เรียน อีกทั้งยังมี Course Test หลังเรียนจบทุกหลักสูตร พร้อม Certificate ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง

  5. การเรียนสด(Live Class)กับอาจารย์ชาวต่างชาติที่สามารถจองคลาสเรียนได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

  6. มีระบบ LMS หลังบ้านและ Dashboard ที่สามารถมองเห็นภาพรวม ความก้าวหน้า เพื่อติดตามการเข้าเรียน เวลาเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นไปตามLearning KPI ของทาง HRD และยังมีทีม Customer Success Team ดูแลผู้เรียนตลอดหลักสูตรการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญสองภาษาและทีมงาน Service & Support ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

 • 6,900฿ - 18,900฿


  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใด
  สามารถติดต่อลูกน้ำได้ที่อีเมล์ siriporn@edusoft.co.th
  หรือเบอร์โทรศัพท์ +6665 930 6389
  และช่องทางด้านล่างตามแนบนี้ค่ะ (หรือ scan QR Code เพื่อ add LINE)