• InTyme Solution


  - Digital Learning, EdTech Consultant
  - Digital Learning Solution, Just in time solution
  - Upskill HRD, Learning Architect, Learning Designer, ISD
  - Upskill LXP (Learning Experience Designer)
  - Experiential Learning, Scenario-Based Learning
  - Design Thinking, Market Research, Business Canvas, Job to be done, MVP, Prototype
  - Immersive Technology for Training: AR, VR, MR, XR
  - Adaptive Learning Technology: Mobile App, Web App
  - CMS, LMS, SCORM package, SCORM Standard, API, Metadata  ทำไมต้องใช้ InTyme Solution


  หลายครั้งแล้วใช่ไหม? ที่เราสูญเสียงบประมาณไปมากมาย กับการเลือกซื้อ เลือกสร้าง เลือกจ้างคนผิดๆ  ก็เพราะเรายังไม่รู้ว่าความต้องการ (Need) หรือ ปัญหาที่ต้องแก้ (Pain) ที่แท้จริงคืออะไร  คนที่เข้ามาขายก็นำผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ตรงความต้องการมานำเสนอ เราก็ต้องอดทนใช้ แล้วก็ต้องหาใหม่ทุกปีๆ วนไป

  จะดีกว่าไหม? ถ้ามีคนมาให้คำปรึกษา มาเข้าใจความรู้สึก รับฟังสถานการณ์ ดูอาการและช่วยคิดหา Solution ที่เหมาะสมมาแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด  ตอบโจทย์ธุรกิจได้จริง

  บริษัท InTyme Solution เราเน้นการทำงานแบบ Design Thinking ในการทำความเข้าใจ Pain ของลูกค้า เพื่อนำเสนอ Solution ที่เหมาะสม ออกแบบให้โดยเฉพาะ ในราคาที่ไม่เกินจริง
   


  เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบ Employee Experience Journey  เขียนโครงสร้างการพัฒนา จนไปถึงการสร้างสื่อเพื่อการพัฒนาพนักงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นการนำ Immersive Technology: AR, VR, MR, Hologram, Interactive VDO, 360 Virtual Tour,... มาใช้ในการ upskill/ reskill บุคลากร   เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้จะส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทดลองทำ เห็นสภาพแวดล้อมเสมือนจริงแบบ Experiential Learning รวมไปถึงการสร้างเรื่องราวสถานการณ์สอดคล้องความเป็นจริงแบบ Scenario-Based Learning ที่จะช่วยให้พนักงานได้ฝึกนำความรู้และทักษะมาปรับใช้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง ลดระยะเวลาในการฝึกอบรมแล้ว ยังช่วยให้สามารถเก็บข้อมูล การประเมินผลไปใช้วิเคราะห์เรื่องแผนพัฒนา แผนกำลังพล และแผนกลยุทธอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Business ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เรายังมี passion ในเรื่องการยกระดับความสามารถและทักษะของผู้บริหาร/ พนักงาน/ HRD/ นักออกแบบการเรียนรู้/ ครู  ให้มีหลักการ ในคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เทคโนโลยี สื่อและกิจกรรมที่นำไปสู่การวัดประเมินผล ประเมินความเข้าใจ นำไปใช้จริงได้

  โดยทีม R&D ของเราจะคอยอัพเดต Technology ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล และ engage ให้พนักงานอยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไป


  ช่องทางติดต่อ InTyme Solution


  Facebook page: InTyme Solution
  • รางวัล Corporate Innovation Award 2012 (AR)

  • First Candidate of SCG 2019 Hatch Program Batch#3 ("InspectAR")

  • จากจุดเริ่มต้นของการเป็น StartUp ทำให้เราผ่านการ Empathize ทำความเข้าใจมาหลากหลายธุรกิจ

  • เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้าน Human Recourses, BD, Knowledge management, R&D, Engineering, Technology ทำให้เข้าใจ Value Chain และช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องคนและงาน

  • เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ทุกผลิตภัณฑ์และบริการของ InTyme จึงเน้นคุณภาพและความยั่งยืน

  • งานที่ปรึกษาด้าน HR, HRD, KM, Technology (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ)

  • งานบรรยาย Immersive Learning ภายในองค์กร หรือ งานอีเวนท์ (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ)

  • งานสอน Upskill: HRD, ISD, LXD (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ)

  • งานผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วย Mobile App, AR, VR, Hologram, 360VR tour (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ)

  • งานออกแบบและสร้าง Technology, AI เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ)