• Slingshot Group


  เราเชื่อว่าความเป็นผู้นำ (Leader) สามารถสร้างได้และด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในแวดวงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ (Leadership) สลิงชอท กรุ๊ป ได้ช่วยเหลือผู้นำองค์กรชั้นนำของประเทศไทยกว่า 100,000 คน และมากกว่า 1,000 องค์กรให้ก้าวถึงขีดสมรรถนะความสามารถและใช้ศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่  บริการของเราเป็นโซลูชั่นครอบคลุมตอบโจทย์ สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ผ่าน 5 service หลักของเรา

  1. การฝึกอบรมและการพัฒนา: ด้วยโซลูชั่นด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ที่มีมากกว่า 40 โปรแกรม ทั้งที่เป็นของต่างประเทศที่ สลิงชอท กรุ๊ป ได้รับสัญญาสิทธิ์ และเป็นของ สลิงชอท กรุ๊ป เอง ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและผลทางธุรกิจขององค์กรที่สูงขึ้น ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งแบบเจอตัวและออนไลน์ ห้องเรียนเสมือนจริงและการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบตัวต่อตัวเข้าด้วยกัน โดยมีหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะด้าน leadership ชั้นนำมากมาย

  2. การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงผู้บริหาร: ขยายขีดความสามารถศักยภาพผู้นำผ่านการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ เราเป็นผู้ให้บริการทางด้านการโค้ชผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยโมเดลการโค้ชภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสบการณ์การโค้ชอย่างกว้างขวางให้กับผู้บริหารระดับ C-Suite และพนักงานที่มีศักยภาพสูงขององค์กร โดยโค้ชที่ได้รับการยอมรับและรับรองจากสถาบันทางด้านการโค้ชระดับมาตรฐานสากล

  3. การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร: แปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นผลลัพธ์ด้วยการให้คำปรึกษาองค์กรเชิงกลยุทธ์ ปรับแต่งความเป็นสากลให้เข้ากับบริบทขององค์กรเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาบุคลากรและองค์กรและการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กรและเสริมส่งให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จ
  • การเปลี่ยนแปลงตนเอง: การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งและพนักงานที่มีศักยภาพสูง
  • การเปลี่ยนแปลงระดับทีม: การสร้างให้ทีมทำงานอย่างมีบูรณาการและมีทิศทางเดียวกัน การวางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งและพนักงานที่มีศักยภาพสูงขององค์กร

  4. การโค้ชเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้นำองค์กร: เปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้นำ(Leadership Wellness)อย่างยั่งยืนด้วยวิธีการแบบองค์รวมและคำแนะนำที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เราช่วยให้ผู้บริหารที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืนไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นต้นแบบและนำพาองค์กรไปสู่วัฒนธรรมการมีสุขภาวะที่ดี (Wellness Culture) ได้อย่างสำเร็จ

  5. การประเมินประสิทธิผลการมีภาวะผู้นำ: สร้างผลลัพธ์ให้ดีขึ้นด้วยเครื่องมืออันทรงพลังในการประเมินประสิทธิผลการมีภาวะผู้นำ(Leadership)ของบุคลากรและองค์กร

  เครื่องมือแบบประเมินศักยภาพภาวะผู้นำ ทั้งที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะทักษะความสามารถผู้นำทั้ง  6 ด้าน รวมถึงเครื่องมือแบบวัดประเมินออนไลน์จากพันธมิตรทางธุรกิจของ สลิงชอท กรุ๊ป ทั่วโลก ทำให้สามารถคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมแต่ละภาคธุรกิจและความท้าทายขององค์กร เพื่อช่วยให้สามารถประเมินชี้วัดประสิทธิผลการมีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ศักยภาพ พฤติกรรมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงในบริบททางธุรกิจและสามารประเมินประสิทธิภาพความเป็นผู้นำของตัวบุคคลและองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถเปรียบเทียบวัดระดับได้ทั้งมาตรฐานประเทศไทยและมาตรฐานระดับโลก ผ่านแบบประเมินระดับโลก เช่น Facet5 personality หรือ DISC profile พร้อมผู้เชี่ยวชาญมาอ่านผลให้เข้าใจง่าย และนำไปพัฒนาตนเองต่อไปได้


  ทำไมต้อง Slingshot Group


  หลักสูตร เครื่องมือและกระบวนการทำงานของเราถูกออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมตอบโจทย์ความต้องการในทุกด้านของการพัฒนาศักยภาพผู้นำ (Leadership) ทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่การค้นหาผู้นำที่ดีและเหมาะสมที่สุด การประเมินวัดผล รวมไปถึงการพัฒนาและการรักษาผู้นำให้อยู่กับองค์กร เป้าหมายที่เรียบง่ายของเราในการช่วยผู้นำ ไม่ว่าผู้นำไทยที่มีความปรารถนามุ่งมั่นไปสู่มาตรฐานโลก หรือผู้นำต่างชาติที่พบทั้งโอกาสและอุปสรรคความท้าทายในบริบทเฉพาะประเทศไทย  
  • เรามีหลักสูตรระดับโลก ครอบคลุมด้าน Leadership ที่ครบวงจรที่สุด โดย โซลูชั่นของเราเรียบง่าย ทำความเข้าใจได้ง่าย นำสู่การนำไปปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผล และที่สำคัญที่สุด เข้าใจตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง
  • ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ผ่านการเรียนแบบผสมผสาน ทั้งผ่านการเรียนแบบออนไลน์ (Online)ผ่านระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและดีที่สุด หรือ แบบเจอตัว (Face to Face) เวิร์คช็อป เน้นการมีส่วนร่วม ลงมือทำจริง ผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิด เรียนจบนำความรู้ไปปรับใช้ได้เลย

  • สลิงชอท กรุ๊ป มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพของเรากว่า 40 คน พร้อมที่จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการทำงานจริงมาช่วยสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างยั่งยืนในระดับองค์กรให้แก่ลูกค้าของเรา การันตีด้วยรางวัลและการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร


  ช่องทางติดต่อ Slingshot Group

  Slingshot Group Co., Ltd.
  1011 Supalai Grand Tower, 14th Floor, Unit 1402, Rama III Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
  Tel: 02 683 3356 - 58
  URL: www.slingshot.co.th
  Email: contact@slingshot.co.th


 • Slingshot Group มีหลักสูตรระดับโลก ครอบคลุมด้าน Leadership ที่ครบวงจรที่สุด โดย โซลูชั่นของเราเรียบง่าย ทำความเข้าใจได้ง่าย นำสู่การนำไปปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผล และที่สำคัญที่สุด เข้าใจตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง โดยมีหลักสูตรเด่นๆที่เป็นที่นิยมในการพัฒนาด้าน Leadership สำหรับผู้บริหาร ได้แก่

  • หลักสูตร LeadershipACT ที่ถูกออกแบบมาจากการศึกษาค้นคว้าเป็นเวลากว่า 2 ปี เพื่อหาสมรรถนะทักษะความสามารถที่จำเป็นต่อการรับมือกับตัวแปรที่ทำให้ผู้นำไทยก้าวไปสู่เวทีโลกได้ เรียนรู้เกี่ยวกับ LeadershipACT “Persona” ทั้ง 6 ตัว ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้นำไทยและองค์กรก้าวไปสู่ระดับสากลได้เป็นหลักสูตรด้าน Leadership ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริหารชั้นนำในเมืองไทยมาเข้าร่วมมากที่สุดในรอบปี และได้สร้าง Leadership Ecosystem และ Networking ที่ดีที่สุด

  • หลักสูตร Leadership Lab™ ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้นำที่ต้องบริหารพนักงานระดับผู้จัดการโดยเฉพาะ รวมถึงผู้นำที่รับผิดชอบในการใช้วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ที่ผสมผสานองค์ประกอบทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญ 3 ส่วนที่มีผลต่อความสำเร็จของการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 คือ ผู้นำในตนเอง ทีมที่กำลังเติบโต และการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ผู้เรียนไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ด้านแนวคิดที่สำคัญเท่านั้น แต่จะได้แรงบันดาลใจ และสนุกสนานไปกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เสมือนจริงผ่านการจำลองสถานการณ์จริง

  • หลักสูตร Storytelling for Leaders® ช่วยให้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวเชิงกลยุทธ์ในขณะเดียวกันสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยผลลัพธ์ที่ได้คือกลยุทธ์ที่เข้าใจง่าย มีความเป็นรูปธรรม เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของคนและทำให้กลยุทธ์องค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคต่างๆ ที่คุณต้องการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง

  • หลักสูตร Situational Leadership เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมีความยืดหยุ่นที่ช่วยให้ผู้นำสามารถวิเคราะห์ตัวแปรของสถานการณ์ต่างๆได้ รวมทั้งปรับรูปแบบการจัดการของพวกเขาให้เข้ากับความต้องการด้านพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มที่พวกเขากำลังพยายามจูงใจ พัฒนาวิธีการเพื่อทำให้ในเป้าหมายและการบริหารงานสำเร็จ เรียนรู้ทักษะการวินิจฉัยเพื่อกำหนดทักษะและระดับแรงจูงใจของลูกน้อง เพิ่มความสามารถในการเลือกสไตล์ความเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์

  • หลักสูตร Connecting Team™ สอนให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากรูปแบบพฤติกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้โปรเจคการทำงานที่มีซับซ้อนสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพิ่มการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนทางธุรกิจ และจัดการกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้น โดยให้ทีมฝึกฝนวิธีการโน้มน้าวใจต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้าง feedback ที่มีประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร

  • หลักสูตร LeadingWellTM: Win Business Lead Wellness – โปรแกรมการโค้ชเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้นำองค์กร ที่ให้คำปรึกษาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ทำหน้าที่นำและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วัฒนธรรมการมีสุขภาวะที่ดี

 • ติดต่อทีมฝ่ายขาย และ ทีม Business Development ได้ที่